Speak no ill of women, by my love;
If men let them alone, they’d do no wrong.

Many men speak ill of them,
Talking in a light and dishonest way.
They’d be better off in silence,
Women would do no wrong were there no men.

Few sane men there are who slang them,
It is more honest to speak well of them.
Why must they be criticised?
Big and small, we are all born of them.

To blame women is not brave,
Or to equal them all to criticize but one.
A man thus behaving would be better off mute,
And deserves not to have been fed milk.

He who blames women should think
Where he and all of us are born from,
I would ask him if he was born of woman or not.
If only for her, he should praise them all.

Women are always a benefit for men,
By them we all come to the world;
If she didn’t bring us up, we’d die on birth,
And when we’ve grown up, we still need her.

When we are healthy, through her we dress and eat,
When we’re ill, we’re lost without her,
When we die, who will weep for us like a woman?
We need her at all times, there’s no doubt.

Where there’s no woman, I see nothing pleasing,
Neither man nor the home is tended to,
Disorder reigns throughout the house.
I care not for paradise if there’s no women there.

Never have I heard that women attack men first,
Rather that it’s man who offends the woman.
Evil always pours from men,
Why then are women to be blamed?

Men should have more virtue
I see more of it among women;
There are a thousand bad men for every bad woman,
For every virtuous man there are a thousand women.

If we believed men, there’d be no good women,
They can’t help attacking them even if they’re good.
But there are many women who avoid men,
Because virtue is much greater amongst them.

Never have I heard of a woman forcing a man,
It’s the man who chases the woman like a fool.
If any should approach him lovingly,
Must man blame her for this?

God loves women more than anything on earth;
He came down from heaven for love of one.
It was a woman who made Him our brother,
And through her, all women are worthy of praise.

I think a woman is something sweet,
Something charming in all her charms,
She supplies great pleasure by night and by day.
Great villainy it is to speak ill of her.

There’s nothing so pretty and pleasurable
As a naked woman beneath the man,
Surrendered with wide open arms,
So a man can do with her as he please.

Though he harms her with his dart in her body,
She will complain less than would an angel.
The dart once relaxed and healed the wound,
The power of her charms reconciles them.

Can there be any so coarse as not to see this
And who can blame her for this?
It is not a well bred man who behaves thus
Because he does not the good that women do.

Basque Original:
Emazteak ez gaitz erran ene amorekatik;
gizonek utzi balitzate, ez laidite faltarik.

Anitz gizon ari bada andrez gaizki erraiten,
arizki eta desoneski baitituzte aipatzen,
ixilika egoitea ederrago litzate;
andrek gizoneki bezi hutsik ezin daidite.

Zuhur gutik andregatik gaizki erran diroite,
haiez ongi erraitea onestago lizate.
Emazteak zerengatik gaitz erranen dirate?
Handi eta xipi oro haietarik girade.

Balentria sinplea da andren gaitzerraitia,
bat gaitz erran nahi bada, oro bardin sartzia;
ixil ladin nahi nuke halako den guzia;
damu gaitzik emazteak hari eman ditia.

Andren gaitzerraile orok behar luke pentsatu
bera eta bertze oro nontik ginaden sortu;
ama emazte luien ala ez nahi nuke galdatu;
amagatik andre oro behar luke goratu.

Gizonaren probetxuko emaztea beti da,
oro behin haietarik sortzen gira mundura;
sortu eta hil ginate, hark haz ez baginitza;
haziz gero egun oroz behar haren aiuta.

Haren eskuz osoan behar soinera eta jatera,
eri denean andre gabe galdu gizon egurra;
hil badadi, hura nola, nor doake gainera?
Ordu oroz behar tugu; ez da heben zer duda.

Emazterik ez den lekuian ez dakusat plazerik,
ez gizona ez etxea behin ere xahurik,
etxean den gauza oro gaizki erreglaturik;
parabizuian nahi ez nuke emazterik ez balitz.

Emazteak ez dut entzun lehen gizona jaukirik,
bana gizonek emaztea beti ere lehenik;
gaixteria jalgiten da beti gizonetarik;
zeren, bada, daraukate emazteari hogenik?

Bertuteak behar luke gizonetan handiago,
emaztetan nik dakusat ongiz ere gehiago;
mila gizon gaixtorik da emazte batendako,
gizon baten mila andre bere fedean dago.

Hek gizoner beha balite, ez litzate bat onik,
ez diroite deuskai denik utzi jauki gaberik,
bana anitz emazte da eskapatzen zaienik,
anderetan zeren baita bertutea hobenik.

Nik ez dantzut emazteak bortxaturik gizona,
bana bera zoraturik andreari darraika;
zenbait andre hel baledi oneriztez hargana,
zein gizonek andreari emaiten du ogena?

Jeinkoak emaztea maite mundu oroz gainetik;
zerutika jaitsi zedin hartzaz amoraturik;
emazteak ezarri du gure anaieturik;
andre oro laudatzeko haren amorekatik.

Irudi zait, emaztea dela gauza eztia,
donario guzietan guziz gauza emia;
gaoaz eta egunaz ere badu plazer handia;
hartzaz gaizki erraitea bilania handia.

Munduian ez da gauzarik hain eder ez plazentik
nola emaztea gizonaren petik buluzkorririk;
beso biak zabaldurik dago errendaturik,
gizon horrek dagiela hartzaz nahi duienik.

Jo badeza dardoaz ere gorputzaren erditik,
ainguruiak bano hoboro ez larrake gaizkirik,
bana dardoa ematurik, zauri’ ere sendoturik,
bere graziaz ezarten tu elgarreki baketurik.

Nor da gizon modorroa hartzaz orit ez dena
eta gero halakoa gaitzerraiten duiena?
Ez da gizon naturazko hala egiten duiena.
Zeren ez du ezagutzen hala ongi egina?

Advertisements